การใช้ห้องเรียนประจำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ( โควิท -19)
ระหว่างวันที่
14 – 25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ระดับชั้น

ห้องเรียน

ม.1/1

111

ม.4/1

Lab4

ม.1/2

114

ม.4/2

311

ม.1/3

115

ม.4/3

322

ม.1/4

116

ม.4/4

323

ม.1/5

117

ม.4/5

324

ม.1/6

118

 

 

ม.2/1

121

ม.5/1

Lab3

ม.2/2

123

ม.5/2

321

ม.2/3

124

ม.5/3

325

ม.2/4

125

ม.5/4

326

ม.2/5

126

ม.6/1

Lab1

ม.3/1

127

ม.6/2

327

ม.3/2

128

ม.6/3

228

ม.3/3

312

ม.6/4

ศูนย์วิทย์

ม.3/4

317

 

 

ม.3/5

ทัศนศิลป์ 1