สัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์

ออกแบบให้อยู่ในกรอบ (FORM) รูปทรงหยดน้ำ เพื่อสำนึกถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างบ้านแปงเมืองเชียงราย จนมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ประธานของตราสัญลักษณ์ เป็นพระราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชประทับยืนกลางดวงอาทิตย์ (ประสูติกาลวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปี พ.ศ. 1780) รัศมีโดยรอบเป็นรูปกลีบดอกบัวศิลปะสมัยเชียงแสน เหนือพระรูปคือ ความเรืองรองแห่งศิรประภา เพื่อสื่อแสดงถึงพระปัญญาธิคุณ พานพุ่ม แทนค่าพลังแห่งความศรัทธาและความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่น้อมถวายเพื่อ เทิดพระเกียรติ แถบชื่อโรงเรียน จารึกไว้ส่วนขอบล่างของรูปทรงหยดน้ำเพื่อแสดงถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ที่สร้างสรรค์คุณค่าทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ สีฟ้า – ขาว คือ สีประจำโรงเรียน สีม่วง คือ สีประจำจังหวัด สีแดง คือ สีแห่งความเสียสละ สีเหลืองทอง คือ สีแห่งพลังของความศรัทธา

คำขวัญ
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา มุ่งพัฒนา
คติพจน์
อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตนเอง
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า – ขาว สีฟ้า หมายถึง สูงเทียมฟ้า เหนือสิ่งอื่นใด สีขาว หมายถึง การดำรงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากอุปสรรคใด ๆ
อักษรย่อ
ม.ร.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ราชพฤกษ์ (ดอกคูน)